Scroll to top

Våre tjenester

I Ecura setter vi mennesket i sentrum. Vi ønsker å utgjøre en forskjell for mottakerne av våre helse- og omsorgstjenester, for våre kunder og for de pårørende. Vårt tjenestetilbud som en privat aktør er bare berettiget hvis vi helhjertet kan stille oss bak kvaliteten og kompetansen i det vi tilbyr. Da må vi ha åpenhet rundt tjenestetilbudet og ha integritet i forhold til de oppgaver vi har påtatt oss å løse. Det gir trygghet for pårørende og sikkerhet for at vi etterlever inngåtte avtaler. Vi etterstreber trygghet gjennom profesjonell omsorg.
Derfor ønsker vi at våre verdier skal prege oss. Vi skal være nytenkende og finne gode løsninger i situasjoner der helsetilbudet og omsorgstjenesten virkelig blir satt på prøve. Vi skal ta i bruk teknologi og nye tjenestetilbud der det bidrar til økt mestringsfølelse for den enkelte. Alle mennesker har verdi uavhengig av helsetilstand, diagnoser, fungering og alder. Vi er endringsorientert. Vi er dedikert til å drive omsorg og der vi ønsker å se en best mulig utvikling for brukerne av våre tjenester. Respekt for mennesket der alle mennesker har en egenverdi, uavhengig av sin situasjon er bærende for alt vi gjør. Vi skal ta ansvar også i krevende situasjoner.

 

Ecura arbeider aktivt med kvalitet og kvalitetsforbedring. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetenes behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Det starter med gode beskrivelser av arbeidsmetoder og rutiner/prosedyrer og opplæringsplan for alle som jobber hos oss. Dette gjør at vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik. Det gjennomføres internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og det er utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte. Regelmessige møter gjennomføres og vi fokuserer alltid på å ha et godt samarbeid med våre oppdragsgivere.
Ecura Helse og Omsorg sammenstiller egne kvalitetssystemer med Helsenormen.

Dette er alle viktige standarder som skal etterleves av våre virksomheter. I tillegg til disse så har vi utviklet kvalitetssystemer «nær» den det gjelder, nemlig mottakeren av våre tjenester. Vi tilstreber å sikre at målsettinger og metoder er basert på observasjon og kartlegging og at beslutninger om tiltak/intervensjoner gjøres i nært samarbeid med tjenestemottaker selv, oppdragsgiver og eventuelle samarbeidsinstanser i f.eks. spesialisthelsetjenesten. Det er et grunnprinsipp for oss å innhente data på om det vi tilbyr har effekt på det området det er rettet mot. Derfor bruker vi registreringer som et av de viktigste grunnlag for evaluering.
Kvalitet i omsorgs- behandlingstiltak er nært knyttet til begrepet behandlingsintegritet. Det vil si i hvilken grad tjenesteytere (vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere etc.) faktisk utfører tiltak/intervensjoner i tråd med anbefalinger fra fagekspertise. For Ecura er det en selvfølge at prinsippet om «retten til lik behandling» faktisk etterleves. Skriftlige prosedyrer, dokumentasjon og aktiv veiledning i praktisk arbeid bidrar til at vi i Ecura kan være trygge på at våre tjenestemottakere mottar god omsorg og behandling.