Scroll to top

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi for alle aldre, ikke bare for eldre!

Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for våre oppdragsgivere, brukere og pårørende. Godt dokumenterte erfaringer viser at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene.
Det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet, som er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet, har bidratt til store endringer i kommunene. Mer enn 200 kommuner har vært med i prosjekter som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger på ulike måter. Kommuner som har deltatt i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet fra 2013-2016 har utviklet kunnskap og verktøy som gjør det mulig for dem å gjennomføre nødvendige endringsprosesser.
Det er viktig å understreke at bruk av Velferdsteknologi ikke handler om Teknologi alene, men om mennesker som skal ta dette i bruk. Teknologien arbeider ikke av seg selv. Vi må gjøre jobben for å få den til å virke i vår tjeneste. Med andre ord krever dette utprøvinger og piloter som først og fremst skal gi oss kompetanse til å bruke teknologien der det passer vår tjeneste.
Det er også verdt å merke seg at Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for flere enn eldre i eget hjem. Det finnes nå gode erfaringer innen de fleste områder innen helse.

​​Velferdsteknologi er et fagområde i rask utvikling i hele Norge og vi i Ecura ønsker å posisjonere oss her.

Ansvarlig for velferdsteknologi i Ecura er Direktør for Innovasjon og Teknologi Tore Martin Skarpholt

Tlf 982 62 710

e-post: skarpholt@ecura.no

Velferdstek-bilde-v3

Velferdsteknologi

Mange kommuner har kommet i gang med, eller planlegger å ta i bruk velferdsteknologi.
Bruk av velferdsteknologi åpner flere mulighetsrom. Det kan gi mennesker økt mulighet til å mestre eget liv og helse, bidra til at flere kan bo lenger i eget hjem til tross for nedsatt funksjonsevne, og bidra til å forebygge eller utsette institusjonsinnleggelse.

 

Hvorfor satser Ecura på velferdsteknologi?

Både nasjonalt og internasjonalt er det godt kjent at Velferdsteknologi og e-helse er og blir viktige verktøy i møtet med fremtidens demografiske utfordringer. Ecura vil satse på velferdsteknologi for å gi enkeltmennesket mulighet til bedre å mestre eget liv og helse (NOU 2011:11), og samtidig styrke det offentlige – private samarbeide gjennom tjenesteinnovasjon og anvendelse av ny teknologi for bedre å kunne møte de fremtidige utfordringene.

Ecura følger med stor interesse «det nasjonale Velferdsteknologiprogrammet» som kommunene gjennomfører sammen med KS og Helsedirektoratet.
Ecura ser frem til å inngå et tett samarbeid med kommuner som ønsker helhetlige tjenesteforløp med offentlige og private tjenester hvor vi gjør hverandre gode for pasienten og brukerens skyld.

 

Bruk av teknologi krever tjenesteinnovasjon og samarbeid

Vi er også opptatt av det Laberg (2011) har beskrevet som «Det velferdsteknologiske sammenheng» hvor kunnskapsbasert praksis, organisering, teknologi og produkt henger sammen og påvirker hverandre. Se «Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030»
«Velferdsteknologi handler ikke om teknologi … men om mennesker» (Nis Peter Nissen)

 

Slik deler Helsedirektoratet Velferdsteknologi inn i grupper:

Trygghetsskapende teknologier som skal muliggjøre at mennesker kan føle trygghet og gis mulighet til å bo lengre hjemme. I dette inngår løsninger som gir mulighet for sosial deltakelse og motvirke ensomhet.
Mestringsteknologier som skal muliggjøre at mennesker bedre kan mestre egen helse. I dette inngår teknologiske løsninger til personer med kronisk sykdom/lidelser og personer med behov for rehabilitering/opptrening og vedlikehold av mobilitet.
Helseteknologier som muliggjør avansert medisinsk utredning og behandling i hjemmet.
Velværeteknologier som bidrar til at mennesker blir mer bevisst på egen helse og avhjelper hverdagslige gjøremål uten at nedsatt helsetilstand er årsaken til bruken av teknologi. Teknologien kan bidra til folkehelsefremmende arbeid.

Les eller last ned relevante publikasjoner her;