Velferdsteknologi

Mange kommuner har kommet i gang med, eller planlegger å ta i bruk velferdsteknologi.

Bruk av velferdsteknologi åpner flere mulighetsrom. Det kan gi mennesker økt mulighet til å mestre eget liv og helse, bidra til at flere kan bo lenger i eget hjem til tross for nedsatt funksjonsevne, og bidra til å forebygge eller utsette institusjonsinnleggelse.

Hvorfor satser Ecura på velferdsteknologi?
Både nasjonalt og internasjonalt er det godt kjent at Velferdsteknologi og e-helse er og blir viktige verktøy i møtet med fremtidens demografiske utfordringer. Ecura vil satse på velferdsteknologi for å gi enkeltmennesket mulighet til bedre å mestre eget liv og helse (NOU 2011:11), og samtidig styrke det offentlige – private samarbeide gjennom tjenesteinnovasjon og anvendelse av ny teknologi for bedre å kunne møte de fremtidige utfordringene.

Ecura følger med stor interesse «det nasjonale Velferdsteknologiprogrammet» som kommunene gjennomfører sammen med KS og Helsedirektoratet.

Ecura ser frem til å inngå et tett samarbeid med kommuner som ønsker helhetlige tjenesteforløp med offentlige og private tjenester hvor vi gjør hverandre gode for pasienten og brukerens skyld.

Bruk av teknologi krever tjenesteinnovasjon og samarbeid 
Vi er også opptatt av det Laberg (2011) har beskrevet som «Det velferdsteknologiske sammenheng» hvor kunnskapsbasert praksis, organisering, teknologi og produkt henger sammen og påvirker hverandre. Se «Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030»

«Velferdsteknologi handler ikke om teknologi … men om mennesker» (Nis Peter Nissen)

Slik deler Helsedirektoratet Velferdsteknologi inn i grupper:

  • Trygghetsskapende teknologier som skal muliggjøre at mennesker kan føle trygghet og gis mulighet til å bo lengre hjemme. I dette inngår løsninger som gir mulighet for sosial deltakelse og motvirke ensomhet.
  • Mestringsteknologier som skal muliggjøre at mennesker bedre kan mestre egen helse. I dette inngår teknologiske løsninger til personer med kronisk sykdom/lidelser og personer med behov for rehabilitering/opptrening og vedlikehold av mobilitet.
  • Helseteknologier som muliggjør avansert medisinsk utredning og behandling i hjemmet.
  • Velværeteknologier som bidrar til at mennesker blir mer bevisst på egen helse og avhjelper hverdagslige gjøremål uten at nedsatt helsetilstand er årsaken til bruken av teknologi. Teknologien kan bidra til folkehelsefremmende arbeid.