Scroll to top

Om oss

Ecura AS ble etablert i 2016 og leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Våre datterselskaper har mer enn 10 års erfaring som leverandører av slike tjenester.

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap.

Ecura er en stor tilbyder av heldøgns bo og habiliteringstjenester for personer med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og psykiske lidelser. Vi har lokasjoner både på Østlandet, Vestlandet og i Midt- Norge.

Ecura er også i en rekke kommuner godkjent leverandør av tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og yter i tillegg tjenester i hjemmet både i form av praktisk bistand, hjemmesykepleie og stasjonær sykepleie.

Ecura tilbyr også vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge. Vi formidler også veiledningstjenester, kursprogrammer og andre kompetansehevende tiltak innenfor helsefag.

Gjennom vårt datterselskap Vangseter er vi en av Norges ledende aktører innen privatfinansiert rusbehandling.

Totalt sysselsetter vi ca. 1 400 personer og har virksomheter over store deler av landet.

Ecura-Sognogfjordaneler

Ecuras visjon

Omsorg for alle – med verdighet og kvalitet

Våre verdier

I Ecura setter vi mennesket i sentrum. Vi ønsker å utgjøre en forskjell for mottakerne av våre helse- og omsorgstjenester, for våre kunder og for de pårørende. Vårt tjenestetilbud som en privat aktør er bare berettiget hvis vi helhjertet kan stille oss bak kvaliteten og kompetansen i det vi tilbyr. Da må vi ha åpenhet rundt tjenestetilbudet og ha integritet i forhold til de oppgaver vi har påtatt oss å løse. Det gir trygghet for pårørende og sikkerhet for at vi etterlever inngåtte avtaler. Vi etterstreber trygghet gjennom profesjonell omsorg.
Derfor ønsker vi at våre verdier skal prege oss. Vi skal være nytenkende og finne gode løsninger i situasjoner der helsetilbudet og omsorgstjenesten virkelig blir satt på prøve. Vi skal ta i bruk teknologi og nye tjenestetilbud der det bidrar til økt mestringsfølelse for den enkelte. Alle mennesker har verdi uavhengig av fysisk og psykisk helse og alder. Vi er endringsorientert. Vi er dedikert til å drive omsorg og der vi ønsker å se en best mulig utvikling for brukerne av våre tjenester. Respekt for mennesket der alle mennesker har en egenverdi, uavhengig av sin situasjon er bærende for alt vi gjør. Vi skal ta ansvar også i krevende situasjoner.

Vår kvalitetsstrategi

Ecura arbeider aktivt med kvalitet og kvalitetsforbedring. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetenes behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Det starter med gode beskrivelser av arbeidsmetoder og rutiner/prosedyrer og opplæringsplan for alle som jobber hos oss. Dette gjør at vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik. Det gjennomføres internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og det er utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte. Vi fokuserer alltid på å ha et godt samarbeid med våre oppdragsgivere.

Ecura sammenstiller egne kvalitetssystemer med Helsenormen. Dette gjøres i samarbeide med Norsk Helsenett.

Ecura er første helseforetak i Norge med sertifisering for Informasjonssikkerhet. Ecura er sertifisert for:

ISO 27001 Informasjonssikkerhet

ISO 9001 Kvalitet

ISO 14001 Miljø

ISO 45001 Arbeidsmiljø

Vår historie

Tidligere selvstendige selskaper har slått seg sammen til Ecura for å forsterke satsingen på kvalitet, kompetanse og innovasjon. Under er tidslinjen for når selskapene ble del av Ecura og når hvert selskap ble etablert.