Scroll to top

Fag og kvalitet

Fag

Sterke fagmiljøer med spesialiseringer gir styrket kvalitet, et utviklende arbeidsmiljø og en sterk organisasjon. Et sterkt fagmiljø gir oss også mulighet for å være effektive, fleksible og kvalitativt gode i utfordrende situasjoner.

EcuraAkademiet er vårt kompetanseløft for både oppdragsgivere, pårørende og egne ansatte.

 

EcuraAkademiet

Ecura er en kunnskapsbedrift og våre medarbeidere utgjør nøkkelen til vår fremgang. Vi har en ambisjon om å utvikle oss til omsorgsbransjens mest attraktive arbeidsgiver gjennom vårt fokus på fag og kompetanse. Gjennom å fokusere på kunnskaps- og evidensbaserte tilnærminger ønsker vi å fremstå med integritet og profesjonalitet i våre tjenester.

Våren 2017 introduserte vi EcuraAkademiet som er et tilbud til alle ansatte uavhengig av utdanningsnivå og erfaring fra praksisfeltet. EcuraAkademiet gir tilbud om både generelle og spesialiserte kurs som er relevante for de tjenester vi tilbyr. Gjennom dette ønsker vi å være et ledende omsorgsselskap i Norge med fokus på kompetanse og kvalitet.

EcuraAkademiet utvikler sine kurs og kompetansehevende tiltak i samarbeid med relevante samarbeidspartnere innen utdanningsinstitusjoner som høyskoler og karrieresentere. I tillegg har vi en egen Fagavdeling som bidrar i stor grad med utviklingsarbeid og kunnskapsspredning ovenfor både eksterne og interne samarbeidspartnere.

Ansvarlig for fag og kvalitet i Ecura er Fag- og kvalitetsdirektør Jonny Finstad.

Jonny var med i etableringen av tidligere Mjøsen Bo og habilitering AS i 2007. Jonny har bakgrunn fra Habiliteringstjenesten i Oppland hvor han bl.a. jobbet som Fagutvikler. I tillegg har han vært fagansvarlig ved Ullevålsveien 34 i Oslo Kommune. Han har lang erfaring som kurs – og foredragsholder og brukes ofte på nasjonale seminarer og konferanser. Av formell kompetanse har Jonny bachelorgrad i vernepleie og mastergrad i læring i komplekse systemer.

Jonny har også vært redaktør sammen med Børge Holden av boka “Atferdsavtaler”. I tillegg har han publisert en rekke artikler i ulike fagtidsskrifter.

Tlf 977 64 371

E-post; jonny.finstad@ecura.no

Kvalitet

Ecura AS arbeider aktivt med kvalitet og kvalitetsforbedring. Vi arbeider hver dag for å kunne sikre at det vi gjør er i samsvar med aktuelle over og forskrifter, kontrakter og egne kvalitetsmål. Men viktigst av alt er det at vi yter de tjenestene som den enkelte tjenestemottaker har behov for. For å dokumentere at vårt system er i samsvar med ovennevnte, har vi egne rapporteringssystemer som dokumenterer systemintegritet. Dette verktøyet heter Aktiviteter Satt i System (ASIS) og er utviklet av Ecura.

Tjenestene til den enkelte tjenestemottaker skal være individuelt tilpasset og basert på gode kartlegginger og analyser. Det starter med gode beskrivelser av arbeidsmetoder og rutiner/prosedyrer og kompetanseplaner for alle som jobber hos oss. Dette gjør at vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik. Det gjennomføres internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og vi fokuserer alltid på å ha et godt samarbeid med våre oppdragsgivere. Ecura har en egen etikkhåndbok for våre ansatte og vi har laget varslingssystemer som skal ivareta den enkelte og sikre et trygt og godt arbeidsmiljø.

Vi har tilpasset oss personvernforordningen (GDPR) og Ecura AS, Ambio AS og Ecura Bo og Habilitering AS er sertifisert etter ISO 9001 og 14 001.

Vi arbeider løpende med følgende sertifiseringsprosesser i alle våre selskap;

– ISO 27001

– ISO 9001

– ISO 14001

– ISO 18001

 

 

Dette er alle viktige standarder som skal etterleves av våre virksomheter. I tillegg til disse så har vi utviklet kvalitetssystemer «nær» den det gjelder, nemlig mottakeren av våre tjenester. Vi tilstreber å sikre at målsettinger og metoder er basert på observasjon og kartlegging og at beslutninger om tiltak/intervensjoner gjøres i nært samarbeid med tjenestemottaker selv, oppdragsgiver og eventuelle samarbeidsinstanser i f.eks. spesialisthelsetjenesten. Det er et grunnprinsipp for oss å innhente data på om det vi tilbyr har effekt på det området det er rettet mot. Derfor bruker vi registreringer som et av de viktigste grunnlag for evaluering.

Kvalitet i omsorgs- behandlingstiltak er nært knyttet til begrepet behandlingsintegritet. Det vil si i hvilken grad tjenesteytere (vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere etc.) faktisk utfører tiltak/intervensjoner i tråd med anbefalinger fra fagekspertise. For Ecura er det en selvfølge at prinsippet om «retten til lik behandling» faktisk etterleves. Skriftlige prosedyrer, dokumentasjon og aktiv veiledning i praktisk arbeid bidrar til at vi i Ecura kan være trygge på at våre tjenestemottakere mottar god omsorg og behandling.