Hopp til innholdet

Veiledning og Habilitering

Avdeling for Veiledning og Habilitering yter rådgivning, veiledning og miljøterapeutiske tjenester innen skole, hjemme hos foreldre/barn, i kommunale omsorgstilbud og for spesialisthelsetjenester. I tillegg yter avdelingen et stort omfang av kurs og kompetansehevende tjenester.

Det er et viktig prinsipp i vårt samfunn at alle barn, uavhengig av utfordringer og diagnoser, får sin skolegang på den lokale skolen. Det fører naturlig nok til at skolene kan få utfordringer med å tilrettelegge for alle individuelle behov.  Mange av barna og ungdommene har tidlig vist at de har behov for ekstra tilrettelegging, og for den eleven det gjelder, foreldrene og skolen som sådan, vil det ofte være avgjørende å tilrettelegge for alternative opplæringsmetoder og strukturerte verktøy så tidlig som mulig. En «vente og se» -holdning kan være svært uheldig for både individ og samfunn.

Ecura Bo og Habilitering har lang erfaring med å bistå skoler i slik tilrettelegging. Våre dyktige medarbeidere har høy kompetanse og lang erfaring i arbeid med barn og unge. De fleste har vernepleierutdanning eller utdanning innen læringspsykologi på bachelor eller masternivå. Flere av våre medarbeidere har tidligere arbeidet habiliteringstjenester ved ulike sykehus.

Våre veiledere og miljøterapeuter gjennomfører kartlegginger av aktuelle utfordringer, definerer mål, utarbeider tiltak og evaluerer effekten av disse. Dette arbeidet baseres på prinsippene i målrettet miljøarbeid.

Her er en oversikt over tjenester.

 

Miljøterapeutiske tjenester i skole og hjem

Disse tjenestene gis blant annet til skoler som har elever med utfordringer med å tilpasse seg i klasseromssituasjoner, mestre samhandling med voksne og medelever og/eller har behov for særlig tilrettelagt undervisning.

 

Enkelte ganger er vi med som utførere sammen med lærere og assistenter på skolen mens i andre tilfeller har vi hovedansvaret for gjennomføring av skoleopplegg på den lokale skolen. Ofte yter vi tjenester som inkluderer kompetanseoverføring til lærer/assistenter slik at de selvstendig kan gjennomføre de tiltak og programmer som vi har iverksatt ovenfor elev og skolemiljø.

 

Vi har medarbeidere som har spisskompetanse på tidlig intensiv språkopplæring basert på anvendt atferdsanalyse, leseopplæring, etablering av sosiale ferdigheter og reduksjon i utfordrende atferd slik at barnet enklere kan tilpasse seg de krav og forventninger omgivelsene har til den enkelte. Vi baserer våre intervensjoner på positive strategier og har høy kompetanse i å tilrettelegge for at den enkelte skal oppleve mestring ut fra sine forutsetninger.

 

Vi utarbeider også klasseromsintervensjoner med anerkjent, kunnskapsbasert metodikk som for eksempel Good Behavior Game (link). Vi har lyktes godt med slik tiltak i klasser som har vært preget mye uro og lav effektiv undervisningstid i forkant av tiltaket.

 

Vi benyttes også ofte av lokale barnevernstjenester i saker der det er behov for hjelpetiltak og/eller andre tiltak som krever spesialkompetanse innenfor området. Dette kan være å bistå foreldre i strukturering av familiesituasjonen, veilede foreldre i omsorgsferdigheter eller veilede i forebyggende tiltak rettet mot utfordrende atferd hos barnet. Vi kan også yte kompenserende tiltak i form av støtte-/aktivitetstilbud i og utenfor barnets hjem.

 

Vi kan i tillegg til veiledning til foreldre også bistå i konfliktsituasjoner, sinnemestring og etablere gode samhandlingsrutiner mellom foreldre og barn. Vi har ansatte som har utdanning/kompetanse innen kognitiv terapi, tilknytningspsykologi traumebevisst omsorg.

Alternativ læringsarena

 

Kartlegging og utredning

 

Systemveiledning

 

 

Skoler, barnehager, habiliteringstjenester, kommunalt barnevern og foreldre kan ta kontakt for å få mer informasjon om hva vi kan bidra med.

For mer informasjon ta kontakt med:

Fagleder Anne Louise Finstad tlf. 41764070 [email protected] eller

Avdelingsleder Jonas Moutaouakil tlf. 93263145 [email protected]

LEDIG STILLING


Ecura ønsker medarbeidere som er utadvendte og som liker å bruke sine faglige kunnskaper. Vi ser etter mennesker med variert bakgrunn og utdanning.

SE LEDIGE STILINGER

til toppen

world quality day

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura er Norges første helseforetak med ISO sertifisering for informasjonssikkerhet.

Vi er også sertifisert for:

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.
ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø