Scroll to top

Tjenester Veiledning og Habilitering

Veiledning skole og hjem:

• Veiledning til lærere, assistenter, spesialpedagoger rettet mot enkeltelever
• Utfordringer kan være relatert til problematferd, sosiale ferdigheter eller læringsutfordringer
• Kompetanseoverføring til skolens personell

Miljøterapeutiske tjenester i skole og hjem

• Direkte miljøarbeid knyttet til enkeltelever eller grupper av elever
• Miljøarbeid i hjemmet, som et avlastende eller kompenserende tiltak
• Opplæringstiltak for foreldre

Alternativ læringsarena

• Eleven(e) får skole- og aktivitetstilbud på en alternativ og tilrettelagt arena, enten på fulltid eller i deler av skoledagen
• Tiltaket skal foregå i samarbeid med skole, med siktemål om å opprettholde opplæringsmål og fagplaner som er lagt for eleven
• Leksehjelp til elever som trenger ekstra oppfølging
• Sosial læringsarena for elever som trenger trening av sosiale ferdigheter tilrettelegges i våre lokaler

Kartlegging og utredning

• Kartlegging av spesifikke utfordringer knyttet til sosiale ferdigheter, språk, akademiske ferdigheter, selvstendighet
• Second opinion vurderinger

Systemveiledning

• Veiledning og bistand i utvikling og kvalitetssikring av systemer, rutiner og prosedyrer for å sikre omsorg, opplæring, miljøarbeid og miljøbehandling (eksempelvis i tjenestetilbud til personer med bistandsbehov, barnevernstjenester, skole)
• Veiledning og utvikling av fagteam (eksempelvis spesialpedagogiske team, pedagogisk innsatsteam)

Kurs og foredrag

• Kurs (internt og eksternt) i ulike temaer som; målrettet miljøarbeid, utfordrende atferd, opplæring og habilitering. Presisjonsopplæring, atferdsavtaler, sikkerhetstiltak
• Foredragsvirksomhet på seminarer/kongresser
• Undervisning på Universitet, Høyskoler og Videregående skoler
• Utvikling av E-læringskurs for www.helsekursportalen.no (se mer om EcuraAkademiet)

 

Både skoler, barnehager, habiliteringstjenester, kommunalt barnevern og foreldre kan ta kontakt for å få mer informasjon om hva vi kan bidra med.

Kontakt oss på:

Tlf 90 89 69 89

Epost: ebh@ecura.no

Ecura-undervisning