Scroll to top

Skole

Miljøterapeutiske tjenester

Det er et viktig prinsipp i vårt samfunn at alle barn, uavhengig av utfordringer og diagnoser, får sin skolegang på den lokale skolen. Det fører naturlig nok til at skolene kan få utfordringer med å tilrettelegge for alle individuelle behov. Mange av barna og ungdommene har tidlig vist at de har behov for ekstra tilrettelegging, og for den eleven det gjelder, foreldrene og skolen som sådan, vil det ofte være avgjørende å tilrettelegge for særlige opplæringsmetoder og strukturerte verktøy så tidlig som mulig. En «vente og se» -holdning kan være svært uheldig for både individ og samfunn.

Ecura Bo og Habilitering har lang erfaring med å bistå skoler i slik tilrettelegging. Våre konsulenter og miljøterapeuter bistår de ansatte ved skolen i å kartlegge utfordringer, definere mål, utarbeide tiltak og evaluere effekten av disse. Dette arbeidet baseres på prinsippene i målrettet miljøarbeid. Miljøterapeutene bidrar aktivt med å utføre de ulike tiltak som er nødvendig for å nå de målene som er definert. I tillegg er det et mål om å overføre kompetanse i gjennomføring til skolens lærere og assistenter. Ofte forespurte temaer er innen strukturering, leseopplæring, sosiale tilpasningsvansker, vegring og andre ulike former for problematferd.

Miljøterapeutiske tjenester kan også ytes overfor barnehager og vil da ofte være rettet mot barn med språkvansker og/eller sosiale utfordringer. Vi har konsulenter som er spesialister på tidlig intensiv språkopplæring basert på anvendt atferdsanalyse for innlæring av talespråk, leseopplæring, reduksjon i utfordrende atferd og etablering av sosiale ferdigheter slik at man enklere kan tilpasse seg de krav og forventninger omgivelsene har til den enkelte.
Både skoler, barnehager, habiliteringstjenester og foreldre kan ta kontakt for å få mer informasjon om hva vi kan bidra med.

For barnevernstjenester benyttes vi ofte i saker der det er behov for hjelpetiltak og/eller andre tiltak som krever spesialkompetanse innenfor området.

For mer informasjon ta kontakt med fagleder Anne Louise Andersen
e-post:  anne.louise.andersen@ecura.no
Tlf. 41764070

Ecura-undervisning