Scroll to top

Heldøgnstjenester

Ecura Bo og Habilitering AS tilbyr heldøgnstjenester både i form av enetiltak, samlokaliserte boliger og i bofellesskap. Målgruppen er mennesker med psykisk utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og psykiske lidelser, ofte med sammensatte bistandsbehov og utfordrende atferd.

Over 50 % av våre ansatte har bachelorutdanning, hovedsakelig innen vernepleie og sykepleie. Vi praktiserer fast ansettelse i høyest mulig stillingsbrøk og vil utvikle kompetanse hos den enkelte medarbeider i tråd med Ecuras verdier og kompetansemål. Vi har arbeidsgiveransvaret for alle ansatte.

For oss er det en selvfølge at vi skal dekke den enkeltes grunnleggende behov for omsorg og trygghet. Gjennom reflektert praksis basert på etiske vurderinger og positive strategier, bidrar vi også med planlagte og systematiske tiltak når behovene hos den enkelte tilsier det.

Vi anvender kunnskapsbasert og dokumentert effektiv metodikk og har særlig høy kompetanse på etablering av ferdigheter og endring av utfordrende atferd. De metodene som anvendes for å øke selvstendighet og deltagelse i eget liv hos den enkelte som får tilbud hos oss, er basert på grundige kartlegginger enten det er rettet mot bistandsbehov i dagligdagse gjøremål, motivasjonstiltak eller reduksjon av utfordrende atferd.

Vi anvender i stor grad medleverturnus for å sikre at våre tjenestemottakere opplever stor grad av kontinuitet i tjenestene. Dette gir våre tjenestemottakere trygghet, ro, fleksibilitet og trygge relasjoner til sine tjenesteytere. Vi er særlig opptatt av å kunne gi tjenester preget av forenlig praksis og med høy grad av behandlingsintegritet innenfor systematiske intervensjoner. Dette gjør at våre tjenestemottakere opplever økt mestring innenfor viktige ferdighetsområder slik at de kan delta aktivt på flere områder i sitt eget liv.

 

Kontakt oss på:

Tlf 90 89 69 89

Epost: ebh@ecura.no