Scroll to top

For oppdragsgiver

a) Kommunen fatter vedtak om antall vedtakstimer.

b) Bruker velger leverandør blant de leverandører som har konsesjon, rammeavtale eller annen avtale med kommunen, og gir kommunen beskjed om sitt valg.

c) Kommunen bekrefter skriftlig/inngår avtale med hhv leverandør og bruker. Standardkontrakt NS 8435 hhv blankett A og B benyttes.

d) Når skriftlig bekreftelse/avtale foreligger gjennomfører leverandør kartleggingsmøte med bruker (som oftest ved hjemmebesøk). Hensikten med møtet er å bli kjent, kartlegge nåsituasjonen og brukerens behov for assistanse og opplæring, avklare eventuelle umiddelbare rekrutteringsbehov, avklare forventninger i forhold til tjenesten og hvordan samarbeidet skal fungere.
Resultat: Fremdriftsplan basert på brukerens individuelle behov og ønsker (medbestemmelse).

e) Opplæring av arbeidsleder i rollen, inkl. utdeling av «arbeidslederpermen» (beskrivelser, skjema mm). Fokus bl.a. på roller, kommunikasjon, arbeidsplaner, HMS, avvik.

f) Påse at det finnes, evt. etablere, arbeidsplan for assistentene som er i hht gjeldende lover og avtaler (arbeidsmiljøloven, ferieloven m.fl.).

g) Rekruttere et tilstrekkelig antall assistenter (fast ansatte og vikarer), – Ecura bistår og kvalitetssjekker i prosessen (annonser, intervju, referanser, stillingsinstrukser m.m.).

h) Brukeren får egen kontaktperson hos Ecura.

i) Kontaktpersonen har jevnlig oppfølging av brukeren – bistår når det er behov eller det vurderes som nødvendig.

j) Vakt-telefonordning 24/7 gjennom hele året.

k) Ecura følger opp timeforbruket månedlig, og kontakter brukeren ved vesentlig over-/underforbruk.

l) Fakturering og rapportering til kommunen i hht avtalen.

m) Ved avslutning av tjenesten vil Ecura ivareta sine arb.giverforpliktelser og sørge for en smidig overgang. Det omfatter bl.a. oppsigelsestid etter avtalen, oversikt over timebank og alle evt. dokumenter overlevert riktig instans/evt. makulering.

Kontakt oss

Ecura BPA region Stor-Oslo
Hovinveien 19, 0576 Oslo
Tlf 22 68 89 91 – e-post: bpa@ecura.no

 

Ecura BPA region Sør
Bernt Ankersgate 17, 1534 Moss
Tlf 69 12 96 00 – e-post: bpa@ecura.no