Hopp til innholdet

For bruker (arbeidsleder)

Hvorfor velge Ecura som BPA-partner

Vi har mange års erfaring i å tilpasse BPA-ordninger i samarbeid med kommune og arbeidsleder.

Du får:
Kurs og opplæring

Kurs i arbeidsledelse
Består av relevante temaer for en arbeidsleder, som blant annet:

Etter fullført kurs mottar deltager kursbevis.

Andre kurs

I tillegg til dette tilbyr vi årlig en gjennomgang med arbeidsleder for å sikre oppdatert kunnskap, og for å avklare om det er behov for faglig påfyll.
 

Hvem kan få BPA?

Alle som har sammensatte og omfattende tjenestebehov kan søke om å få disse organisert som BPA. BPA passer for mennesker i mange ulike situasjoner. Barn, voksne og eldre kan få BPA.

Behovet avgjør

Muligheten til å få BPA er ikke begrenset til bestemte funksjonshemminger, diagnoser eller liknende. BPA blir tildelt etter vurdering av det individuelle behovet for praktisk og personlig bistand i hverdagen. I prinsippet er BPA en måte å organisere praktisk bistand, ikke omsorg og pleie. Den som trenger helserelatert bistand kan, sammen med kommunens saksbehandler, vurdere om flere tjenester kan bakes inn i vedtaket om BPA.

I forbindelse med rettighetsfestingen 1. januar 2015 er det også bestemt at timer til støttekontakt skal inngå i beregningsgrunnlaget for assistansetimer. Dette skal gjøre det enklere å få BPA for personer som allerede er innvilget støttekontakt.

Nesten 4000 nordmenn hadde BPA 1. januar 2015. Blant disse finner vi bevegelseshemmede, personer med muskelsykdommer, Downs syndrom, Cerebral parese, MS, ME, ALS, personer med kognitiv svikt, autisme, demens, trafikkskadde, terminalt syke, blinde og svaksynte – for å nevne noen. Både personer med medfødt og personer med ervervet funksjonsnedsettelse kan få BPA.

Personer med foreldreansvar for barn med assistansebehov kan også søke om BPA som en avlastning i hverdagen.

Hvordan søker jeg om BPA?

Søknad om BPA sender du til pleie- og omsorgstjenesten eller sosialtjenesten i din kommune eller bydel. Undersøk om din kommune har spesielle krav til innhold i søknaden. Søknaden må inneholde personopplysninger, og en beskrivelse av assistansebehovet.

Begrunnelse

Begrunnelse for hvorfor du søker om personlig assistanse
Fortell om deg selv:

Alle aktiviteter og oppgaver du trenger assistanse til bør tas med. Vi anbefaler deg å være svært konkret både når det gjelder oppgaver og tidsbruk. imeberegningen må være realistisk og velbegrunnet.

Det hjelper å sette opp en oversikt (ukentlig, månedlig og årlig) for de oppgavene en trenger assistanse til og cirka hvor lang tid de tar. Ikke glem at for eksempel enkelte morgener er mer tidkrevende enn andre. Husk også å ta med gjøremål/oppgaver som kanskje er årlig eller månedlig.
Husk å føre opp alle aktiviteter som du trenger assistanse til. For eksempel:

Før du sender søknaden kan du gjerne ta kontakt med Ecura og/eller de som skal behandle din sak. Det kan være lurt å ta kontakt med kommune/bydel for å få informasjon om søknadsprosedyrer, kommunale rutiner osv. Ecura kan også være behjelpelig med å vurdere antall timer assistanse, og hvordan assistansen kan organiseres.

Kombinasjonsløsninger

Husk at det kan være mulig med kombinasjonsløsninger.
Trenger du f.eks. assistanse når du skal legge deg, og dette går så raskt at det ikke er lenge nok til en arbeidsøkt for en assistent, da kan du kanskje få til en avtale om bistand fra nattjenesten i kommunen/bydelen til dette.
Trenger du helsefaglig bistand en gang i uken? Dette kan kombineres med BPA ved at du inngår en avtale med for eksempel hjemmesykepleien. Det er lurt å sørge for at slike avtaler er skriftlige, og gjerne som en del av vedtaket.
Vær oppmerksom på at det er svært mange oppgaver som personlige assistenter kan lære, enten av deg, få kyndig veiledning av en sykepleier/fysioterapeut/lege, eller kurses i. Eksempler på dette kan være kateterisering, stomi, sprøyter, håndtering av hjemmerespirator, mat gjennom sonde, mm. Mulighetene er altså mange. Det kan være lurt å rådføre seg med noen i samme situasjon, noen med erfaringer. Ta kontakt med Ecura, så kan vi eventuelt guide deg videre.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Legeerklæringen er også et viktig vedlegg til søknaden om BPA. Den bør inneholde de nyeste opplysningene om din funksjonsulikhet og hvilke konsekvenser dette har i din hverdag. Det er viktig å få med forhold som påvirker ditt behov for assistanse.

Her er noen eksempler på viktige punkter i legeerklæringen:

Du kan få råd og hjelp til å skrive en god søknad av BPA-rådgiver hos Ecura.

Søknadsrutinene og saksbehandlingen vil variere i den enkelte kommune. Erfaringen er også at kommunene tolker regelverket ulikt, og legger vekt på ulike kriterier i sin vurdering. Beregningen av hvor mange timer assistanse i uken du innvilges, vil derfor kunne variere fra kommune til kommune.

Kommunen eller bydelen plikter å behandle søknaden din snarest mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen/bydelen vil kunne gi deg veiledning, eller du kan kontakte Ecura.
Vi bistår deg gjerne med utforming av en klage, men husk å vær ute i god tid. Det er viktig å passe på fristen for innsending av klage, ukene går fort.
Klageinstans er Fylkesmannen.
Men før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen/bydelen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.
Hvis kommunen/bydelen opprettholder opprinnelig vedtak, vil saken bli videresendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

 

Etter vedtak er innvilget

a) Når du har mottatt bekreftelse om innvilget BPA og antall vedtakstimer kan du velge leverandør blant de som har konsesjon/rammeavtale med kommunen.

b) Du gir kommunen beskjed om ditt valg.

c) Kommunen bekrefter skriftlig/inngår avtale med både Ecura og deg. Standardkontrakt NS 8435 hhv blankett A og B benyttes.

d) Når skriftlig bekreftelse/avtale foreligger gjennomfører Ecura kartleggingsmøte med deg, – hjemme hos deg eller ved vårt kontor/annet egnet sted. Hensikten med møtet er å bli kjent, kartlegge nåsituasjonen og ditt behov
for assistanse og opplæring, avklare eventuelle umiddelbare rekrutteringsbehov, avklare forventninger i forhold til tjenesten og hvordan samarbeidet skal fungere.

e) Du får din egen kontaktperson hos Ecura.

f) Du får opplæring i arbeidsleder-rollen, inkl. utdeling av «arbeidslederpermen» (beskrivelser, skjema mm). Fokus bl.a. på roller, kommunikasjon, arbeidsplaner, HMS, avvik. Etablere arbeidsplan (om slik ikke finnes) for assistentene. Planen skal være i henhold til gjeldende lover og avtaler (arbeidsmiljøloven, ferieloven m.fl.).

g) Rekruttere et tilstrekkelig antall assistenter (fast ansatte og tilkallingsvikarer), – Ecura bistår i og kvalitetssjekker prosessen.

h) Opplæring av dine assistenter: du gir opplæring med hensyn til hvordan du vil ha assistansen gjennomført. Ecura gir opplæring i roller, etiske retningslinjer, lovverk, HMS mm.

i) Kontaktpersonen følger deg opp etter det dere har avtalt – bistår når du har behov for det (f.eks. rekruttering, arbeidsplaner, sykefravær, vanskelige samtaler etc.)

j) Vakt-telefonordning 24/7 gjennom hele året.

k) Du følger opp og godkjenner timeforbruk i elektronisk timeregistreringssystem.

l) Ved avslutning: Ved av slutning vil Ecura ivareta sine arbeidsgiverforpliktelser og legge til for en smidig overgang, tilpasset tjenestemottakers individuelle behov.[/norebro_text][norebro_text]

Hva koster det?

Husholdningens samlede inntekt avgjør hvor mye du skal betale. Egenandel er den samme om du velger privat eller kommunal leverandør. Dette forutsetter at du har et vedtak. Du betaler per time, men aldri mer enn maksbeløpet for din inntekt.

Kontakt kommunen din for mer informasjon.

LEDIG STILLING


Ecura ønsker medarbeidere som er utadvendte og som liker å bruke sine faglige kunnskaper. Vi ser etter mennesker med variert bakgrunn og utdanning.

SE LEDIGE STILINGER

til toppen

world quality day

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura er Norges første helseforetak med ISO sertifisering for informasjonssikkerhet.

Vi er også sertifisert for:

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.
ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø