Scroll to top

Funksjonsassistanse

Hvem kan få funksjonsassistanse?

Funksjonsassistanse er tiltak for personer som er i arbeidsdyktig alder og har fysisk funksjonsnedsettelse eller er svaksynt/blind og som har behov for assistanse på arbeidsplassen, ved arbeidsreiser eller i forbindelse med studier. Lærlinger og lærekandidater som er ansatt i lærebedrift på lærlingkontrakt og mottar lærlinglønn kan også omfattes av ordningen i perioden lærlingkontrakten varer. Funksjonsassistanse kan også benyttes i vikariater eller midlertidige stillinger.
Ordningen dekker lønnsutgifter til assistent(er) som kan bidra med praktisk hjelp i arbeids- eller studie-/lærlingsituasjonen. Personens arbeidsgiver må ha akseptert at personen kan få bistand fra assistent i utførelse av arbeidet.

Vedtak om funksjonsassistanse er ikke avhengig av at du har BPA. Hvis du allerede har et vedtak om BPA, kan assistentene som allerede er ansatt i BPA-ordningen, også ansettes som funksjonsassistenter.

Det er viktig å være klar over at en funksjonsassistent ikke skal utføre selve arbeidet, men yte praktisk bistand, slik at du får utført dine arbeidsoppgaver.

Det er NAV Hjelpemiddelsentral som fatter vedtak om funksjonsassistanse. Omfanget og varigheten av assistansen vurderes årlig av NAV Hjelpemiddelsentral i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker.

 

Vi kan rekruttere og ansette funksjonsassistenter over hele landet. Etter at du har fått vedtak fra NAV om funksjonsassistanse, kan du eller din arbeidsgiver ta kontakt med oss for å planlegge prosessen med å finne og ansette funksjonsassistenter.

Ecura tar arbeidsgiveransvaret og står for lønnsutbetalinger til assistentene, samt rapportering til NAV. Ecura er også ansvarlig for rekrutterings- og ansettelsesprosessen, samt opplæring og rådgivning av assistentene.

Les mer om Funksjonsassistanse fra Ecura her: Ecura Funksjonsassistanse

Kontakt Ecura for mer informasjon vedr Funksjonsassistanse.

Tlf 69 12 96 00

e-post: bpa@ecura.no

 

Ecura Hjemmetjenester og BPA
Bernt Ankersgate 17, 1534 Moss

Tlf 69 12 96 00

e-post: bpa@ecura.no

Søknad og vedtak

1 – Søknad om funksjonsassistanse sendes NAV Hjelpemiddelsentralen i søkerens  fylke.

2 – Når tilsagn/vedtak foreligger fra NAV velger søkeren blant mulige leverandører og blir arbeidsleder.

Funksjonsassistanse fra Ecura

  • Ecura rekrutterer assistent(er) i samarbeid med arbeidslederen.
  • Ecura utarbeider arbeidskontrakt med assistent(er) og gir opplæring, inkl. opplæring i assistentrollen, bruk av aktuelle system (timeregistrering, avvikssystem etc.) osv.
  • Arbeidslederen leder assistenten(e) i det daglige arbeidet. Ecura gir opplæring i arbeidslederrollen.
  • Assistenten kan bistå med både arbeidsrelaterte og personrelaterte oppgaver og/eller være ledsage på tjenestereiser. Assistenten skal bistå slik at personen kan utføre jobben, men skal ikke utføre personens ordinære arbeidsoppgaver eller utføre arbeidsoppgavene i personens fravær.
  • Arbeidslederen gir opplæring/veiledning i hvordan assistansen skal utføres.
  • Arbeidslederen utarbeider arbeidsplan som skal være godkjent av Ecura minst 2 uker før den trår i kraft.
  • Assistenten registrerer arbeidede timer i Ecura sitt timeregistreringssystem og arbeidsleder godkjenner ved utløpet av hver måned.
  • Ecura har arbeidsgiveransvaret for assistenten, herunder utbetaling av lønn hver måned i hht godkjente timelister.
  • Ecura sender refusjonskrav til NAV innen de til enhver tid aktuelle fristene